Terminis i condicions

CONDICIONS GENERALS D’ÚS DEL LLOC WEB

Posem a la seva disposició les condicions generals d’ús del lloc web Mercat11setembre.com, d’ara endavant el lloc web o website, segons s’exposen a continuació.

Condicions generals i termes d’ús

Aquestes condicions generals regulen els drets i obligacions tant del website com de l’usuari i/o client que accedeix, navega i fa ús del lloc web Mercat11setembre.com.
Tota persona que accedeixi a aquest lloc web, com a usuari o professional, d’ara endavant usuari i/o client, segons sigui el cas, tal com queda detallat més a baix, es compromet a l’acceptació d’aquestes condicions generals d’ús. Així mateix, accepta les condicions particulars, en cas d’existir, que estarien indicades en el lloc on correspongués amb la informació precisa sobre les mateixes i de les quals estaria recollida la informació d’aquestes condicions particulars a la disposició de l’usuari.
Usuaris i clients queden compromesos, per tant, a fer ús d’aquest lloc web i les seves informacions i/o continguts segons aquestes condicions generals. Els termes i condicions generals contemplen la inclusió en les mateixes de la política de privacitat i protecció de dades segons acorda el Reglament General de Protecció de Dades Europeu¹, la política de cookies, i tot allò que quedi inclòs dins de les condicions generals.

Aquest website es reserva el dret de modificar, sense previ avís, el contingut del lloc web. L’usuari o client accepta les condicions d’ús en el mateix moment en què realitza l’ús d’aquest lloc web, amb les condicions generals que estiguin vigents en el moment d’accés i navegació.

Condició d’usuari

És usuari aquella persona que accedeix i navega pel lloc web. Queda compromès a l’acceptació explícita de les presents condicions generals d’ús del lloc web en el moment en què es troba navegant per la pàgina.

Condició de client

Tindrà la condició de client registrat aquella persona que sol·liciti el registre en aquest lloc web, aportant les seves dades personals de manera voluntària, amb majoria d’edat, i amb expressa acceptació dels termes i condicions generals d’ús.

Així mateix, la persona física o jurídica, que adquireixi un producte o servei a Mercat11setembre.com, es compromet a l’acceptació expressa d’aquestes condicions generals, així com a les condicions particulars, d’haver-les, i condicions de compra independents, de ser el cas.

Les dades de les persones registrades, d’acord amb la política de privacitat i protecció de dades, segons normativa vigent LOPD i RGPD de 25 de maig de 2018 de la Comunitat Europea, passaran a formar part d’una base de dades, propietat de la propietària del website mercat11setembre.com.

Queda absolutament restringit l’ús d’aquest lloc web per als clients amb majoria d’edat, major de 16 anys (en cas d’emancipació legal) o amb suficient capacitat legal i jurídica per a celebrar contractes i actuar. De la mateixa manera, el client accepta i es responsabilitza de l’exactitud de les dades aportades de manera voluntària per a formalitzar el registre en aquest lloc web.

¹ Llegir més sobre la política de privacitat, protecció de dades i protecció de menors.

El client registrat, disposarà de les dades d’accés al lloc web, dels quals es responsabilitzarà, tant del nom d’usuari com de la contrasenya per a aquest accés. En el suposat cas del coneixement de la utilització indeguda de les dades d’accés per una persona aliena, serà el client registrat qui l’ha de comunicar immediatament a aquest lloc web. Una vegada s’hagi comunicat aquesta incidència, es procedirà a la cancel·lació de l’accés utilitzat indegudament, la qual cosa serà comunicada al client. Aquest lloc web queda eximit de qualsevol responsabilitat derivada per aquest ús indegut fins al moment en què se li comuniqui formalment.

DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

ASSOCIACIÓ DE CONCESSIONARIS DEL MERCATMUNICIPAL ONZE DE SETEMBRE DE BARBERÀ DEL VALLÈS,  és propietari mitjançant gestió directa per Fica’t, Comerç i Mercats, SL, del domini Mercat11setembre.com així com del hosting i servidors com altres elements requerits, i compta amb tots els drets d’explotació de propietat intel·lectual i industrial, així com sobre el disseny, continguts, programació, textos, interfícies, i/o qualsevol altre que es trobi en el lloc web, gestionats per Fica’t, Comerç i Mercats, SL.

Queda expressa i explícitament prohibit qualsevol acte per a modificar, copiar totalment o parcialment, reproduir, distribuir, o plagiar, per qualsevol mitjà o a través de qualsevol manera, la totalitat o part de qualsevol contingut d’aquest lloc web, sense autorització prèvia i per escrit del titular del website.

Les referències a noms comercials, logotips, organismes oficials, descripcions sobre productes, etc., es consideren informació sobre la pròpia web, el mercat, les parades, els serveis i els productes en catàleg per a l’usuari i/o client. Queda expressament prohibit qualsevol tipus d’ús sense el consentiment exprés del titular.

Expressament queda prohibit i en particular, el següent:

• Qualsevol acte il·lícit o contrari a la Llei
• Causar acte de mala fe amb dol interrompent el correcte funcionament dels sistemes informàtics o el website.
• Vulnerar, modificar o piratejar la seguretat del lloc web, sistemes informàtics o qualssevol altres dades.
• Realitzar un registre de client amb dades falses o usurpació d’identitat.
• Realitzar comandes fraudulentes o amb formes de pagament no autoritzades pel titular, fent un frau.
• Intervenir en els comentaris de manera irrespectuosa, amb comentaris que menyscaben i / o afectin el lloc web o a qualsevol altre participant a la secció de comentaris.
• Alterar o impedir d’alguna manera dolosa qualsevol acte de promoció en el lloc web o a les xarxes socials vinculades al website.
• Tota pràctica que suposi un delicte, acte il·lícit o sigui contrària a les condicions generals o vigent normativa legal.

Aquest lloc web es reserva el dret de la suspensió, modificació, restricció o interrupció d’accessos, ús i navegació en Mercat11setembre.com, sense prèvia notificació a qualsevol usuari que hagi posat de manifest una acció prohibida prevista en aquestes condicions generals. De la mateixa manera, podrà suspendre o interrompre el servei web en cas d’incidència tècnica, cosa que no reportarà dret d’indemnització algun a usuaris i/o clients per això.

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT

Qualsevol de les parts, acorden expressa i tàcitament que les presents condicions es regiran per l’aquí disposat, en tots els seus termes, amb aplicació a la vigent legislació. De la mateixa manera, els termes i condicions generals contemplen la inclusió en les mateixes de la política de privacitat i protecció de dades segons acorda el Reglament General de Protecció de Dades Europeu, la política de cookies, i tot allò que quedi referenciat dins de les condicions generals.
Per a qualsevol discrepància o qüestió que pogués desprendre d’aquest, per divergències en la seva interpretació, compliment o exercici d’aquest, Mercat11setembre.com posa a la disposició dels seus clients el procediment de reclamació, podent ser aquestes comunicades a través del formulari del Servei d’Atenció al Client, indicant en el motiu de contacte «Atenció al Consumidor». Una vegada rebuda aquesta comunicació, es procedirà a l’avaluació i recollida de dades per a emetre un informe quant a aquesta, amb proposta de solució, d’haver-la, comunicant-se això al client.
Si hi ha divergències irreparables, les parts acorden sotmetre expressament als Tribunals i Jutjats de Barcelona – Espanya.

Rev.Agost’19-mercat11setembre.com
Fica’t, Comerç i Mercats, SL. Especialitzats en la dinamització, Assessorament i impuls dels Mercats Municipals En tot Catalunya.